"Нова Зора" - брой 31 - 7 август 2007 г.

Много вода мина под моста на Вардар
Георги МЛАДЕНОВЪ
- за МПО "Любен Димитров" Торонто, Канада, 6.07.2007г.

Чрез в. "Нова Зора" до българското правителство и президента на Република България
Копие до сръбското правителство въ градъ Скопие, въ Бившата Югославска република Македония

Отъ дълго време ние, македонските българи, се чудимъ какъ да Ви напишемъ писмо, безъ да Ви обидимъ. Както знаете отъ есента на 1989 г. досега много вода мина подъ моста на река Вардаръ! Предъ Васъ сега стой въпроса какво ще правимъ съ онази частъ на Македония, която е населена съ българи следъ отделянето на Косово отъ Сърбия.
Днешната югославска република Македония следъ отделянето на Косово дефакто се разделя на два кантона. На албански, въ западната частъ, и български, обхващащъ онази частъ, която е населена съ българи!
Ние, българите, отъ географската областъ Македония, които живеемъ далечъ отъ българското землище, искаме отъ Васъ, които сте въ днешната коалиция, за да управлявате България, да кажете публично какво ще предложите на поробените българи, за да могатъ те да се прикачатъ къмъ България?
Нашите Македонски патриотически организации отъ градъ Торонто, Канада, са за разделяне на Македония между България и Албания. Ние сме за разделянето на днешната Югославска република Македония, понеже ако не я делимъ сега, следъ 20 години албанците ще я иматъ цялата, така както стана съ сръбското Косово.
Ние искаме отъ Васъ, които управлявате България днесъ, да кажете на сърбо-македонците, които са окупирали Македония за сърбите, че България няма да ги подкрепя за тяхното влизане въ НАТО и Европейския съюзъ, докато те, сърбо-македонците отъ Югословенски произходъ, не се върнатъ къмъ техните български корени и не отворятъ българските училища и черкви, които беха затворени презъ есента на 1944 година.
Ние искаме отъ Васъ, управниците, да ускорите даването на гражданство на поробените българи въ Македония!
Ако не направите горе споменатите искания отъ Васъ, Вие съ нищо не се различавате отъ сърбо-комунистите въ Македония. Въ поробена отъ сърбите Македония се носи мълвата, че Вие, които управлявате България, сте готови да имъ дадете на тепсия Пиринския край на България, само и само да се запази сърбо-македонизма въ поробена отъ сърбите Македония. Въ поробена отъ сърбите Македония, българите тамъ са стигнали до убеждението, че българското правителство сега е крепителя на сърбо-македонизма! Поробениятъ българинъ е стигналъ до убеждението, че Вие, които управлявате България, сте готови да се откажете отъ единъ милионъ българи, за да не си разваляте отношенията съ сърбите и гърците. Искаме да Ви припомнимъ, че ние нема да Ви позволимъ да правите съ българина онова, което правеше БКП веднага следъ Втората световна война по Пиринския край на България.
Ние сега искаме отъ Васъ да имъ се озъбите на сърбо-македонците, че нема НАТО И Европа, ако те не се върнатъ къмъ свойте български корени и не отворятъ българските черкви и училища!
Съ тези няколко реда ние приключваме, за да не Ви дотегнеме.карикатура: Тодор Цонев

Нагоре
Съдържание на броя